Tuesday, January 18, 2011

Tulad Ng Tuyong Dahon

Life is too short and it is painful though we have no choice but to live with it and enjoy it before retirement comes.

Ang tao’y humihinga para mabuhay
At sa kaniyang pagtanda lilisanin niya
Ang lahat ng bagay at siya’y babalik
Sa lupa na kaniyang pinagmulan…

Image via Wikipedia

Ang mga idiyang napipinta sa isipan
Kung lilinangi’t palalaguin ng tama
Sila’y magbibigay ligaya’t liwanag
At karagdagang kaalaman sa buhay…

Nguni’t pagkatapos silang pakinabangan
Sila’y wawalisin at papalitan sa isipan
Upang bigyan ng daan ang sususnod
Na bagong ipupunlang kaalaman…

Katulad ng mga dahon na malago
Sa mga sanga ng isang punong kahoy
Kapag sila’y natuyo na-kusa silang
Babagsak sa lupa’t doon mananahan…

(English Translations)

Leaves are like ideas in the mind
They come when needed
They flourish and give life
Light and great wisdom…

Image by iagoarchangel via Flickr

When ideas have served their purpose
They need to be swept away
We must constantly sweep out the old
And give way for the new one…

Man breathes for life
As he reaches
His old age
It will cease…

And will fall apart
Like a dry leaf

Hit Triond, Write and Get Paid.

In case you want more updates from me, visit the following websites and my other blogsites.

My Wikinut Page, My Triond Page, My Bukisa Page, My Allvoices Page, My Hub Page, My Creator (Blogger), My Creator (WP), My CoolThings (Blogger), My Daxen (Blogger), My Just Obey Boss, My Health is Wealth, My Wellness Products, My WellCome, My Behind the Clouds, My Daxen Network Marketing (WP)

You can also follow me at Twitter if you wished.

No comments:

Post a Comment